I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 legger Plot Arkitekter AS planprogram for detaljreguleringsplan for Skarlia i Stranda kommune ut til offentlig ettersyn.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 13. mars – 24. april 2019 på følgende steder:
• www.plot-arkitekter.no
• www.stranda.kommune.no
Merknader til planprogrammet sendes innen 23. april 2019 til:
• Plot Arkiteter AS, Storledbakken 5, 6003 Ålesund
• mathilde@plot-arkitekter.no
Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til:
• Plot Arkitekter AS: Mathilde Herdahl, tlf 40875502, mathilde@plot-arkitekter.no

Dokumenter: